Puro: Zamandan bağımsız bir ritüel

Puro içmek, tarihi ve sayg? duyulan bir sanatt?r. 19. yüzy?l?n beyefendi lokallerinin sosyetik çevrelerinden modern ça??n hareketli salonlar?na kadar puro, rahatlaman?n, kutlaman?n ve dostlu?un sembolü olarak kald?.Bu zamans?z keyif, yaln?zca tütünün sonsuz lezzetlerini ve aromalar?n? de?il, ayn? zamanda onu çevreleyen derin tarihi ve anan

read more

Marlboro Double fusion fiyat

Sigara endüstrisi, kesintisiz olarak sigara tiryakilerine al???lm???n d???nda deneyimler sunmak amac? ile inovatif ürünler tasarlamaktad?r. Marlboro markas?n?n yeni ürünü olan Marlboro Double Fusion da bu manada öne ç?kan bir ürün. Gelin Marlboro Double Fusion '?n özelliklerini ve kullan?c?lara sundu?u tat deneyimini yak?ndan inceleyelim

read more

Karelias sarma tütünleri

Tütün, dünya genelinde yayg?n olarak kullan?lan ve farkl? amaçlarla tüketilen bir bitkidir. Tütün kullan?m? tarihsel olarak çok eskilere dayan?rken, bugün sarma tütünleri özellikle sigara içenler aras?nda popüler hale gelmi?tir. Bugün, George Karelias & Sons markas? ve markan?n sundu?u lezzet ve üstün kalite hakk?nda bilgi verece?i

read more